ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.hellobau.hu

Hatályba lépés ideje: 2022.09.20.

Bevezetés:

Legyen   kedves   gondosan   elolvasni   Általános   szerződési   feltételeinket,   hiszen   Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési  feltételeit!

Amennyiben   webshopunk   használatával,   a   vásárlás   folyamatával,   termékeinkkel vagy    Általános    szerződési    feltételeinkkel    kapcsolatos    kérdése    van,    felveheti Cégünkkel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

Cégünk  adatai:

Cég  neve: NETT FESTÉKHÁZ Kft.

Székhelye: 2234 Maglód, Luther Márton utca 36.

 Adószáma: 23820971-2-13

Cég  bankszámlaszáma: 11763079-26556886-00000000

Képviselő  neve: Szeili Roland

Honlap  címe:  www.hellobau.hu

Email  cím:  info@hellobaou.hu

Telefonszám: +36 29 325 848

Tárhelyszolgáltató  adatai:  CWeb Hosting Kft., 1173 Budapest, Borsó utca 12-32. (32069473-1-42)

Fogalmak:

Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen

Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy

Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

Jótállás: a Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint

 • jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás
 • kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul

Szerződés: Eladó      és      Fogyasztó/Vállalkozás      között      a      webshop      és      e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

Távollévők    között    kötött    szerződés:     a     szerződés      tárgyát     képező      termék megvásárlására   vagy   szolgáltatás   nyújtására   irányuló   szerződés,   amely   a   felek egyidejű      fizikai      jelenléte      nélkül,     távollévők     közti      kommunikációs      eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

Távollévők közti kommunikációs eszköz: a  felek  távollétében  szerződési  nyilatkozat megtételére     alkalmas     eszköz,     pl.     internetes     hozzáférést     biztosító     eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon

Termék: webshopunk     árukészletében     lévő,     eladásra     szánt,     birtokba     vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság

Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy

Webshop: webshopunk, melyen a szerződéskötés megvalósul

Vonatkozó  jogszabályok:

 • 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
 • 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.)  kormányrendelet  a  tartós  fogyasztási  cikkekre  vonatkozó kötelező jótállásról
 • 2011. évi    CXX.    törvény    az    információs    önrendelkezési    jogról    és    az információszabadságról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 19/2014. (IV.29.)  NGM  rendelet  a  Fogyasztó  és  vállalkozás  közötti  szerződés keretében    eladott    dolgokra    vonatkozó    szavatossági    és    jótállási    igények intézésének eljárási szabályairól
 • 45/2014. (II.26.)   kormányrendelet   a   Fogyasztó   és   a   vállalkozás   közötti szerződések részletes  szabályairól
 • Az Európai  Parlament  és  Tanács  (EU)  2016/679.  rendelete  (2016.04.27.)  a természetes    személyek    személyes    adatainak    kezeléséről    és    védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai  Parlament  és  Tanács  (EU)  2018/302.  rendelete  (2018.02.28.)  a belső   piacon   belül   a   Fogyasztó   állampolgársága,   lakó/letelepedési   helye alapján     való     indokolatlan     területi     alapú     tartalomkorlátozással     és     a megkülönböztetés     egyéb     formáival     szembeni     fellépésről,     valamint     a

2006/2004/EK  és   az   (EU)   2017/2394.  rendelete,  továbbá   a   2009/22/EK irányelv módosításáról

ÁSZF  hatálya  és  elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés  tartalmát Általános szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket  megillető  jogokat,  kötelezettségeket,  a  szerződéskötés  feltételeit,  a  fizetési, illetve  szállítási  feltételeket,  a  határidőket,  a  felelősséggel  kapcsolatos  szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön  rendelése  leadásával  elfogadja  Cégünk  Általános  szerződési  feltételeit,  mely  a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

Szerződés nyelve  és  formája:

A szerződés nyelve magyar.

A   szerződés   a   megrendelés   leadásával   jön  létre,   Általános   szerződési   feltételeink elfogadásával.

Árak:

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os áfát.  Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett az Árura, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el az Eladó.

Panaszügyintézés  és jogérvényesítési  lehetőségek:

A  Fogyasztó  a  terméket,  illetőleg  Cégünk  tevékenységét  illető  kifogásait  a  következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

 • E-mail cím: info@hellobau.hu
 • Telefonszám: +36 29 325 848

A  Fogyasztó  elsősorban  írásban,  egyes  esetekben  azonban  szóban  is  közölheti Cégünkkel   panaszát.   A   panasz   vonatkozhat   a   Cégünk   részéről   eljáró   személy viselkedésére,  munkájára,  esetleg   mulasztására,  mely   a   termék   forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

A   szóbeli   panaszt   Cégünk   haladéktalanul   kivizsgálja   és   lehetőség   szerint megoldja. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan  kivizsgálása  nem  lehetséges,  Cégünk  a  panaszról  és azzal  kapcsolatos álláspontjáról   jegyzőkönyvet   vesz   fel,   melynek   másolati   példányát   eljuttatja   a Fogyasztó   részére   (személyes   jelenlét   esetén   helyben   átadja).   E-mailen   érkezett panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Fogyasztó részére. Az írásbeli   panaszt   Cégünk  a   beérkezéstől   számított   30   napon   belül   írásban megválaszolja.     A     panasz     elutasítása     esetén     Cégünk     álláspontját     köteles megindokolni. Cégünk köteles a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén.

Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:

 • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
 • Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
 • Fogyasztói panasz  részletes  leírását,  továbbá  a  dokumentumok,  iratok, bizonyítékok jegyzékét
 • Cégünk nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
 • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
 • Jegyzőkönyvet felvevő személy- és a Fogyasztó aláírását – ez utóbbit abban az esetben,  amennyiben  személyes  jelenléttel  történik  a  szóbeli  panasz közlése
 • A panasz  egyedi  azonosítószámát  –  telefonon,  illetve  egyéb  elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén

Cégünk  a  panaszról  felvett  jegyzőkönyvet  és  válaszunk  másolati  példányát  5  évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

Cégünk  a  Fogyasztót  írásban  tájékoztatja,  amennyiben  a  panaszt  elutasítja,  hogy panaszával    mely    hatóság    vagy    Békéltető    Testület    eljárását    kezdeményezheti. Tartalmazza        a        tájékoztatás        az        illetékes        hatóság        és        a        Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási  helye  szerinti  Békéltető  Testület  székhelyét,  levelezési  címét, elérhetőségeit  (weboldal,  e-mail,  telefonszám),  valamint  Cégünk  Fogyasztói  jogvita rendezése  céljából  történő  Békéltető  Testületi  eljárás  igénybevételével  kapcsolatos álláspontját.

Abban  az  esetben,  ha  Cégünk  és  a  Fogyasztó  közti  jogvita  tárgyalások  útján  sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:

Fogyasztóvédelmi  Hatósági  eljárás:

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint  illetékes  Fogyasztóvédelmi  Hatóságnál.  A  hatóság  dönt  a  Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük:  http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági  eljárás:

A     Fogyasztó     polgári    eljárás     keretein     belül     jogosult     a    jogvitából     származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.   törvény,   valamint   a   Polgári   Perrendtartásról   szóló   2016.   évi   CXXX.   törvény rendelkezései szerint.

Békéltető  Testületi  eljárás:

Jogosult   a   lakóhelye/tartózkodási   helye   szerint   illetékes   Békéltető   Testülethez fordulni,  ha  Fogyasztói  panaszát  elutasítjuk.  Az  eljárás  megindításának  feltétele, hogy a Fogyasztó Cégünkkel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A  Békéltető  Testületi  eljárásban  Cégünket  együttműködési  kötelezettség  terheli.  Ez alapján  Cégünk  köteles  a  Békéltető  Testület  felhívására  válasziratot  megküldeni, valamint    a    Békéltető    Testület    előtti    meghallgatáson  megjelenni    és    egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Ha    Cégünk     székhelye/telephelye    a    területileg     illetékes     Békéltető     Testületet működtető    kamara    szerinti    megyén    kívül    található,    Cégünk    együttműködési kötelezettsége   a   Fogyasztói   igény   megfelelő   írásbeli   egyezségkötés   lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben   fenti   együttműködési   kötelezettségünknek   nem   teszünk   eleget,   a Fogyasztóvédelmi  Hatóság  hatáskörébe  kerül  az  ügy,  mely  szerint  a  cégek  jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.

A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 – 500.000 Ft-ig, 100 millió Ft feletti éves nettó  árbevétellel rendelkező  nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól a vállalat éves nettó árbevételének 5%-áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet.

A   Fogyasztó   kérelmezheti   a   Békéltető   Testületi   eljárás   megindítását.   A   kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges  eljuttatni.

Tartalmaznia kell a kérelemnek:

 • Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
 • Fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
 • Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
 • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
 • Fogyasztó nyilatkozatát,     hogy     más     Békéltető     Testületi     eljárást     nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott  be,  fizetési  meghagyás  kibocsátására  irányuló  kérelmet  nem  terjesztett elő
 • Testület döntésére irányuló indítványt
 • Fogyasztó aláírását
 • Amennyiben a  Fogyasztó  az  illetékes  Békéltető  Testület  helyett  más  testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

Mindenképpen  csatolni  szükséges  a  kérelemhez  azon  okiratot  vagy  másolatát,  mely tartalmára  bizonyítékként  hivatkozik  a  Fogyasztó  (a  cég  panaszt  elutasító  írásbeli nyilatkozatát,  ha  ez  nem  áll  rendelkezésre,  akkor  a  Fogyasztó  által  birtokolt  írásos bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről).

Amennyiben   meghatalmazott   jár   el   a   panasz   ügyében,   a   kérelemhez   mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.

További információ a Békéltető Testületekről:  http://www.bekeltetes.hu

További        információ        a        területileg        illetékes        Békéltető        Testületekről:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A  területileg  illetékes  Békéltető  Testületek  elérhetőségei:

Baranya  Megyei  Békéltető  Testület 

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 

Telefonszám: 06-72 507-154

Fax: 06-72 507-152

E-mail cím: abeck@pbkik.hu, mbonyar@pbkik.hu

BácsKiskun  Megyei Békéltető  Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76 501-500, 06-76 501-525, 06-76 501-523

Fax: 06-76 501-538

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu, mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés  Megyei  Békéltető  Testület 

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

Telefonszám: 06-66 324-976

Fax: 06-66 324-976

E-mail cím: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-AbaújZemplén  Megyei  Békéltető  Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám: 06-46 501-091, 06-46 501-870

Fax: 06-46 501-099

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti  Békéltető  Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1 488-2131

Fax: 06-1 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei  Békéltető  Testület 

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Telefonszám: 06-62 554-250/118

Fax: 06-62 426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér  Megyei  Békéltető  Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám: 06-22 510-310

Fax: 06-22 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei  Békéltető  Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 

Telefonszám: 06-96 520-217

Fax: 06-96 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar  Megyei Békéltető  Testület 

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. 

Telefonszám: 06-52 500-710

Fax: 06-52 500-720

E-mail cím: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves  Megyei  Békéltető  Testület 

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. 

Telefonszám: 06-36 429-612

Fax: 06-36 323-615

E-mail cím: hkik@hkik.hu

JászNagykunSzolnok  Megyei  Békéltető  Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56 510-621, 06-20 373-2570

Fax: 06-56 510-628

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

KomáromEsztergom Megyei  Békéltető  Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

Telefonszám: 06-34 513-027

Fax: 06-34 316-259

E-mail cím: szilvi@kemkik.hu

Nógrád  Megyei  Békéltető  Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. 

Telefonszám: 06-32 520-860

Fax: 06-32 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest  Megyei  Békéltető  Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81. 

Telefonszám: 06-1 269-0703

Fax: 06-1 474-7921

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei  Békéltető  Testület 

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6. 

Telefonszám: 06-82 501-026

Fax: 06-82 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-SzatmárBereg  Megyei  Békéltető  Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

Telefonszám: 06-42 311-544

Fax: 06-42 311-750

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna  Megyei  Békéltető  Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74 411-661

Fax: 06-74 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas  Megyei  Békéltető  Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 

Telefonszám: 06-94 312-356

Fax: 06-94 316-936

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei  Békéltető  Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116. 

Telefonszám: 06-88 429-008

Fax: 06-88 412-150

E-mail cím: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala  Megyei  Békéltető  Testület 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. 

Telefonszám: 06-92 550-513

Fax: 06-92 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Online  vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság által létrehozott  weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos  jogvitáit  bírósági  eljárás  indítása  nélkül.  Ez  is  egy  módja  a  távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.

Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.

Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon   együtt   kiválasztani,   hogy   mely   vitarendezési   testületet   bízzák   meg   a panasz kezelésével.

Az        online        vitarendezési        platform        a        következő        weboldalon        érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzői  jogok:

Weboldalunk  szerzői műnek minősül  a  szerzői  jogról  szóló  1999.  évi  LXXVI.  törvény

 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található  képek,  szövegek,  szoftveres,  illetve  grafikai  programok engedély    nélküli    használata,    továbbá    a    weboldalunkat    módosító,    kártékony alkalmazások  használata,  ugyanezen  törvény  16.  §  (1)  bekezdése  szerint.  Felhívjuk figyelmét,  hogy  weboldalunkról,  valamint  adatbázisunkból  történő  anyagok,  képek, videók,    szövegek    átvételére    kizárólag    a    jogtulajdonos    (NETT FESTÉKÁZ Kft.)    írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

Részleges  érvénytelenség  és  magatartási  kódex:

Abban    az    esetben,   ha   az    Általános    szerződési    feltételeink    egy    pontja   jogilag hiányos/hatálytalan  lenne,  arra  a  részre  a  vonatkozó  jogszabályok  rendelkezései  az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

Cégünknek    a    Fogyasztókkal    szembeni    tisztességtelen    kereskedelmi    gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe nincsen.

Műszaki  védelmi  intézkedések  és  digitális  adattartalom  működése:

A   szerverek,   melyek   a   weboldalunkon   megjelenő   adatokat   biztosítják,   99,9%/év feletti  elérhetőséggel  rendelkeznek.  A  teljes  adattartalmat  folyamatosan  mentjük, rendszeres időközönként, ha gond adódna, úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az adatok,  melyek  weboldalunkon  megjelennek,  MySQL,  illetve  MSSQL  adatbázisban kerülnek tárolásra. Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan megfelelő erősségű titkosítással  tároljuk,  kódolásukhoz  pedig  hardveres  támogatást  használunk,  mely processzorba van építve.

Termékek  tulajdonságai:

Weboldalunkon  az  értékesítésre  szánt  termékek  tulajdonságairól  az  adott  termék oldalán található leírás szolgáltat információt.

Adatbeviteli  hibák  javítása  és  felelősség  az  adatok  valóságáért:

A  megrendelés  folyamata  során,  a  rendelés  megerősítése  előtt  adott  a  lehetőség  az Ön  által  megadott  adatok  módosítására,  javítására.  Az  Ön  által  megadott  adatok pontosságáért  Ön   felelős.   Ezen   adatok   alapján   állítjuk   ki   a  számlát,   a   szállítási címként   megjelölt   címre   kézbesítjük   a   terméke(ke)t.   Rendelése   leadásával   Ön tudomásul veszi, hogy Cégünk jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károk,  költségek  Ön  részére  történő  áthárítására.  Cégünk  a  hibás  adatbevitel  miatt való  teljesítésért  kizárja  felelősségét.  Az  elírt  e-mail  cím  vagy  postafiókja  telítettsége következtében   a   visszaigazolás   kézbesíthetetlennek   minősül,   ezáltal   a   szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.

Eljárás  hibás  ár  esetén:

Cégünk  kizárja  felelősségét  a  minden  gondossága  ellenére,  továbbá  az  informatikai rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft
 • Kedvezményt helytelenül   feltüntető   ár   (pl.:   Termék   eredeti   ára:   3.000   Ft, kedvezmény: 20%, kedvezményes ár: 500 Ft, hiszen ebben az esetben a helyes árnak 2.400 Ft-nak kellene lennie helyesen)

Amennyiben  hibás  ár  került  feltüntetésre,  Cégünk  tájékoztatja  Önt  az  esetről  és felkínálja  a  termék  helyes  áron  való  megvételének  lehetőségét,  így  az  Ön  döntése értelmében  vagy  megrendeli  a  helyes  áron  a  terméket  vagy  következmények  nélkül elállhat a vásárlástól.

Webshopunk  használata:

Webshopunk  a  Felhasználó  részére  biztosítja  a  termékek  bemutatását  (termékek képpel,     leírással,     árral     a     weboldalon)     és     az     online     megrendelés     opcióját. Weboldalunkon   Ön   menürendszerben   böngészhet.   A   termékeket   kategóriánként rendszerezve   találja.   Egy-egy   kategória   nevére   kattintva   megjelennek   az   abban szereplő   termékek.   A   listaoldalról   a   termék   részletes   leírását   a   termék   nevére kattintva    találja.    Webshopunkban    kulcsszó    alapján    történő    keresésre    is    van lehetőség.

Ha  szeretne  megvásárolni  egy  terméket,  azt  (amennyiben  több  darabot  szeretne,  a darabszám  beállításával,  ezt  követően)  a  kosár  gombra  történő  kattintással  teheti meg.  A  kosárban  lévő  termékeket  a  Kosár  megtekintése  segítségével  nézheti  meg  és ellenőrizheti. Itt lehetősége van módosítani a mennyiségeken vagy törölni termékeket. A Kosár kiürítésére kattintva a kosár teljes  tartalma törlődik.

A  megrendelés  folyamata  során  a  Felhasználónak  szükséges  kiválasztani  az  általa preferált   fizetési   és   szállítási   módot.   Közvetlenül   a   rendelés   jóváhagyása   előtt   a Felhasználó a Megrendelés összesítése oldalon ellenőrizheti az adatok helyességét, a megrendelni kívánt termékeket és mennyiségüket.

Rendelés  véglegesítése:

Ha mindent rendben talál, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti rendelését,  melyről  weboldalunkon  és  e-mailben  is  visszaigazolást  kap.  Abban  az esetben,  ha  a  visszaigazoló  e-mailben  veszi  észre,  hogy  hibás  adatot  adott  meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk.

A   weboldalunkon   található   tájékoztatás   nem   minősül   Cégünk   részéről   történő szerződéskötési ajánlatnak. Az ajánlattevő Ön.

Ön   a   „Megrendelés   elküldése”  gombra   kattintva   tudomásul   veszi,   hogy   ajánlata megtettnek    minősül    és    nyilatkozata    fizetési    kötelezettséggel    jár.    Ha    ajánlatát Általános  szerződési  feltételeink  szerinti  48  órán  belül  nem  igazoljuk  vissza,  Ön mentesül ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés  feldolgozása  és  a  szerződés  megkötése:

Webshopunkon    Ön    bármikor    leadhatja    rendelését.    Rendeléséről    automatikus visszaigazolást  kap,  mely  rendelése  beérkezését  jelenti,  azonban  ez  a  visszaigazolás nem minősül az Ön által tett ajánlat elfogadásának. Ha rendelésétől számítva 24 órán belül  nem  kap  automatikus  visszaigazolást  e-mailben,  kérjük,  jelezze  felénk,  hiszen

előfordulhat   technikai   probléma,   elképzelhető,   hogy   emiatt   nem   érkezett   meg rendszerünkbe rendelése.

 Fizetési   módok:

Simple bankkártyás fizetés (OTP csoport)

A Simple Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.

A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a Simple egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a Simple felületén intézhetik fizetésüket.

A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a Simple tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget. 

MELYEK A TRANZAKCIÓ LÉPÉSEI? 

A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.

A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.

A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.

A fizetéseredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint a Simple rendszere visszairányítja a webáruház oldalára.

Bővebb információ: https://www.simple.hu/Fooldal 

Átutalás:

Fizetés közvetlenül a bankszámlánkra. Amennyiben az összeg 24 órán belül nem érkezik meg, a rendelés törlésre kerül. A megjegyzés rovatban tüntessük fel a rendelésszámot. 

Bankszámlaszámunk:
111707110-20002994-00000000

Futárszolgálat:

DPD Házhozszállítás esetén érvényes szállítási díjak:

15.000 Ft-ig: 1.390 Ft

15.000 Ft-tól: INGYENES

Szállítási idő a megrendelés leadásától számított 3-8 munkanap.

Teljesítési  határidő:

A  teljesítési  határidő  a  megrendelés  visszaigazolásától  számítva  3-8 munkanap.  Az ezen határidőtől való eltérést jelezzük minden esetben e-mailben.

Jogfenntartás  és  kikötés:

Ha  Ön  korábban  rendelt  tőlünk  terméket,  de  azt  kiszállításkor  nem  vette  át  (kivéve azon  esetet,  melyben  elállási  jogával  élt),  illetve  a  csomag  „Nem  kereste”  jelzéssel visszajött  hozzánk,  Cégünk  abban  az  esetben  vállalja  a  megrendelés  teljesítését, amennyiben a vételár és szállítási költség előre megfizetésre kerül.

Cégünk    visszatarthatja    a    csomag    átadását,    amíg    meggyőződünk    a    termék vételárának  sikeres  kifizetésének  megtörténtéről  online  fizetés  esetén.  Ha  a  termék árát  nem  egyenlítette  ki  teljes  mértékben,  Cégünk  felhívja  a  Fogyasztó  figyelmét  a vételár kiegészítésére.

Külföldi  értékesítés:

Cégünk  elsősorban  Magyarország  területén  belül  biztosítja  a  megrendelt  termékek kiszállítását/átvételét.

A    Magyarországon    kívüli    vásárlásra    szintén    Általános    szerződési    feltételeink irányadóak.  Fogyasztó  ebben  az  esetben  valamely  tagállam  nagykorú  állampolgára vagy ott lakóhellyel rendelkező, gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró   természetes   személy.   Vállalkozás   pedig   valamely   tagállamban   letelepedési hellyel   rendelkező,   az   Európai   Unión   belül   terméket   vásárló   vagy   szolgáltatást igénybe vevő, gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy.

A   kommunikáció   és   vásárlás   elsődleges   nyelve   magyar.   Cégünk   nem   köteles   a Fogyasztó tagállamának megfelelő nyelven kommunikálni.

Cégünk   nem   köteles   megfelelni   a   külföldi   Fogyasztók/Vállalkozások   tagállama szerinti    nemzeti    jogban    az    érintett    termékkel  összefüggésben    meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek.

A   külföldi   Fogyasztók/Vállalkozások   az   Általános   szerződési   feltételeink   szerint élhetnek jogérvényesítési lehetőségükkel.

Online  fizetés  esetén  a  fizetés  a  Cégünk  által  meghatározott  pénznemben  történik. Cégünk  visszatarthatja  a  termék  átadását,  amíg  meggyőződik  a  vételár  és  szállítási díj sikeres kifizetéséről. Ha a vételár nem került teljes mértékben kifizetésre, Cégünk felhívja a Fogyasztó/Vállalkozás figyelmét a vételár kiegészítésére.

Cégünk   a   magyar   vásárlókat   megillető   átadási   lehetőségeket   biztosítja   a   nem magyarországi  vásárlóknak  is,  amennyiben  rendelkezésre  áll  az  adott  országban  az adott  szállítási  mód.  A  Fogyasztó/Vállalkozás  kérheti  a  termék  külföldre  történő szállítását, a külföldre vonatkozó szállítási díj megfizetése mellett.

Fogyasztói  tájékoztató  a  45/2014.  (II. 26.)  Korm.  rendelet  alapján:

Tájékoztatás  a  Fogyasztót  megillető  elállási  jogról:

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag  a szakmája, önálló foglalkozása,  üzleti  tevékenysége  körén  kívül  eljáró  természetes  személy  minősül, ennek   értelmében jogi   személyek   nem   élhetnek   az   indokolás   nélküli   elállás jogával!

A  Fogyasztót  a  45/2014.  (II.  26.)  Korm.  rendelet  20.  §  alapján  indokolás  nélküli elállási  jog  illet  meg.  A  Fogyasztó  gyakorolhatja  elállási  jogát  a  termék  adásvételére irányuló    szerződés    esetén    a   termék    átvételének    napjától    számított    14    napos határidőn belül.

A   Fogyasztó   elállási   jogát   gyakorolhatja   a   szerződés   megkötésének   és   a   termék átvételének napja közti időszakban  is.

Amennyiben   a   szerződés   megkötésére   a   Fogyasztó   tett   ajánlatot,   megilleti   őt   a szerződés   megkötése   előtt   az   ajánlat   visszavonásának   joga,   mely   megszünteti   a szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget.

Elállási  nyilatkozat,  Fogyasztó  elállási  és  felmondási  joga:

A  45/2014.  (II.  26.)  Korm.  rendelet  20.  §-ban  biztosított  jogát  a  Fogyasztó  az  erre vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja.

Fogyasztói  elállási  nyilatkozat  érvényessége:

Határidőben  érvényesítettnek  tekintjük  az  elállási  jogot,  amennyiben  a  Fogyasztó nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre.

A    Fogyasztót    terheli    a    bizonyítás,    miszerint    elállási    jogát    e    rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Cégünk    a    Fogyasztó    elállási    nyilatkozatának    beérkezése    után    elektronikusan visszaigazolja   a   Fogyasztó   számára   az   elállási   jog   gyakorlásának   tényét,   illetve tudomásul vételét.

Cégünk kötelezettsége  a  Fogyasztó  elállása  esetén:

Cégünk  visszatérítési  kötelezettsége:

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, Cégünk az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a  Fogyasztó  által  megfizetett  teljes  összeget,  a  teljesítéssel  összefüggő  költségeket  is beleértve, mint  a  szállítási  díj.  Kérjük,  vegye figyelembe,  hogy ezen rendelkezés  nem vonatkozik   a   szokásos,   kevésbé   költséges   szállítási   módtól   eltérő   szállítási   mód választásával okozott többletköltségekre.

Cégünk  visszatérítési  kötelezettségének  módja:

A  45/2014.  (II.  26.)  Korm.  rendelet  22.  §  alapján  történő  elállás/felmondás  esetén Cégünk  a  Fogyasztónak  visszajáró  összeget  a  Fogyasztó  által  igénybe  vett  fizetési móddal   megegyezően   téríti   vissza.   A   Fogyasztó   jóváhagyása   esetén   Cégünk   a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban a Fogyasztót ebből adódó többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelem folytán Cégünket nem terheli felelősség.

Többletköltségek:

Ha a Fogyasztó a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási módot választ,  Cégünk  nem  köteles  visszatéríteni  az  ebből  eredő  többletköltséget.  Ilyenkor visszatérítési  kötelezettségünk  a  feltüntetett  általános  szállítási  díjtételek  erejéig  áll fenn.

Visszatartási  jog:

Cégünk visszatarthatja a  Fogyasztónak visszajáró  összeget, amíg a Fogyasztó  vissza nem    küldte    a    terméket    vagy    egyértelműen    nem    igazolta,    hogy    visszaküldte. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.

Fogyasztó  kötelezettségei  elállása/felmondása  esetén:

Termék  visszaszolgáltatása:

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, a  terméket  haladéktalanul,  legkésőbb  az  elállás  közlésétől  számított  14  napon  belül köteles  visszaküldeni  vagy  Cégünk  által  a  termék  átvételére  jogosult  személynek átadni. Határidőben teljesítettnek minősül a visszaküldés, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Termék  visszaszolgáltatásával  kapcsolatos  költségek  viselése:

A  termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A  terméket Cégünk címére szükséges  visszaküldeni.  Ha  a  Fogyasztó  a  szerződést  a  teljesítés  megkezdése  után mondja     fel,     a     felmondás     vállalkozással     való     közlése     időpontjáig     teljesített szolgáltatással  arányos  díjat  köteles  Cégünk  számára  megfizetni.  A  Fogyasztó  által arányosan  fizetendő  összeget  a  szerződésben  megállapított  ellenszolgáltatás  adóval növelt  teljes  összege  alapján  kell  megállapítani.  Ha  a  Fogyasztó  bizonyítja,  hogy  az így  megállapított  összeg  túl magas,  az  arányos  összeget  a  szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.

Fogyasztó  felelőssége  az  értékcsökkenésért:

A      Fogyasztó      felel      a      termék      jellegének,      tulajdonságának,      működésének megállapításához       szükséges       használatot       meghaladó       használatból       eredő értékcsökkenésért.

Elállási  jog  a  következő  esetekben  nem  gyakorolható:

Felhívjuk  figyelmét,  hogy  Ön  nem  gyakorolhatja  elállási  jogát  a  45/2014  (II.26.)

Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 • Alkoholtartalmú ital    esetén,    melynek    valós    értéke    Cégünk    által    nem befolyásolhatóan,   piaci   áringadozásoktól   függ   és   amely   áráról   a   felek   az adásvételi szerződés megkötésekor megállapodtak, de a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított 30. napot követően kerül sor
 • Cégünk által  nem  befolyásolható,  az  elállási  jog  gyakorlására  meghatározott határidő   alatt   is   lehetséges   pénzpiaci   áringadozástól   függő   termék   vagy szolgáltatás esetén
 • Hírlap, folyóirat, időszaki lap esetén, az előfizetéses szerződések kivételével
 • Jellegénél fogva   átadás   után   elválaszthatatlanul   más   termékkel   vegyülő termék esetén
 • Lakáscélú szolgáltatás    kivételével,    szállásnyújtásra    irányuló    szerződés, személygépjármű-kölcsönzés,            fuvarozás,            étkeztetés,            szabadidős tevékenységhez    kötődő    szolgáltatásra    irányuló    szerződés    esetén,    ha    a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot/határidőt szabtak meg
 • Lezárt csomagolású  hang-  vagy  képfelvétel,  számítógépes  szoftver  adásvétele esetén, ha az átadás után a Fogyasztó a csomagolást felbontotta
 • Nem előre  gyártott  termék  esetén,  amit  a  Fogyasztó  utasítása  alapján  vagy kérésére  gyártottak,  illetve  olyan  termék  esetén,  amit  a  Fogyasztó  személyére szabtak
 • Nem tárgyi  adathordozón  nyújtott  digitális  adattartalom  esetén,  ha  Cégünk  a Fogyasztó   kifejezett,   előzetes   beleegyezésével   kezdte   meg   a   teljesítést   és   a Fogyasztó  a  beleegyezésével  egyidejűleg  nyilatkozott,  hogy  tudomásul  veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát
 • Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetén
 • Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék esetén
 • Szolgáltatás nyújtására  irányuló  szerződés  esetén  a  szolgáltatás  egészének teljesítése   után,   ha   Cégünk   a   teljesítést   a   Fogyasztó   kifejezett,   előzetes beleegyezésével    kezdte    meg    és    a    Fogyasztó    tudomásul    vette,    hogy    a szolgáltatás egészének teljesítése után felmondási jogát elveszíti
 • Vállalkozási szerződés esetén, melyben Cégünk a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel    a   Fogyasztót    sürgős   javítási/karbantartási   munkák   elvégzése céljából
 • Zárt csomagolású  termék  esetén,  mely  egészségvédelmi  vagy  higiéniai  okok miatt az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza

Kellékszavatosság,  termékszavatosság,  jótállás:

A   Fogyasztói   tájékoztató   ezen   pontja   a   45/2014   (II.26.)   Korm.   rendelet   9.   §   (3) bekezdése   felhatalmazása   alapján   a   45/2014   (II.26.)   Korm.   rendelet   3.   számú melléklete alkalmazásával készült.

Kellékszavatosság:

Milyen  esetben  élhet  Ön  kellékszavatossági  jogával?

Ön  Cégünk  hibás  teljesítése  esetén  Cégünkkel  szemben  kellékszavatossági  igényét érvényesítheti a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai szerint.

Milyen  jogok  illetik  meg  Önt  kellékszavatossági  igénye  alapján?

Ön a következő kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet   kijavítást   vagy   kicserélést,   kivéve,   ha   az   Ön   által   választott   lehetőség teljesítése  lehetetlen  vagy  Cégünk  számára  aránytalan  többletköltséggel  járna.  Ha kijavítást vagy kicserélést nem kért vagy nem kérhette, abban az esetben igényelheti az   ellenszolgáltatás   arányos   leszállítását   vagy   a   hibát   Cégünk   költségére   Ön   is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben elállhat a szerződéstől.

Választott   kellékszavatossági   jogáról   áttérhet   egy   másikra,   az   áttérés   költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra Cégünk adott okot.

Milyen  határidőben  érvényesítheti  Ön  kellékszavatossági  igényét?

Az  Ön  kötelessége  a  hibát  annak  felfedezését  követően  haladéktalanul,  legkésőbb  2 hónapon  belül  jelezni.  A  szerződés teljesítésétől számított  2  éves elévülési  határidőn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti.

Ha  a  Fogyasztó  és  Cégünk  közti  szerződés  tárgya  használt  dolog,  a  felek  rövidebb elévülési  időben  is  megállapodhatnak,  de  1  évnél  rövidebb  elévülési  határidő  nem köthető ki.

Kivel  szemben  érvényesítheti  kellékszavatossági  igényét?

Ön Cégünkkel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen  egyéb  feltétele  van  kellékszavatossági  jogai  érvényesítésének?

A  teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a  hiba  közlésén  túl  nincs  egyéb  feltétele,  ha  Ön  igazolja,  hogy  a  terméket,  illetve  a szolgáltatást  Cégünk  nyújtotta.  A  teljesítéstől  számított  6  hónap  leteltét  követően viszont Önnek kell bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Használt    termékekre    eltérő    szabályok    vonatkoznak    a    szavatosság    és    jótállás tekintetében.  Használt  termék  esetén  is  létezik  hibás  teljesítés,  de  figyelembe  kell venni  azon  körülményeket,  melyek  alapján  a  Vásárló  bizonyos  hibák  előfordulására számíthatott.  Az  avulás  következtében  egyes  hibák  jelentkezése  egyre  gyakoribbá válik.  A  Vásárló  csak  olyan  hiányosságok  esetén  érvényesítheti  szavatossági  jogát, melyek  a  használtságból  eredő  hibákon  felüliek  és  azoktól  függetlenül  keletkeztek. Ha  a  használt  termék  hibás  és  a  hibáról  tájékoztatták  vásárláskor  a  Fogyasztót, Cégünket ez esetben felelősség nem terheli.

Termékszavatosság:

Milyen  esetben  élhet  Ön  termékszavatossági  jogával?

Ingó   dolog/termék   hibája   esetén   választása   szerint   Ön   kellékszavatossági   vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti.

Milyen  jogok  illetik  meg  Önt  termékszavatossági  igénye  alapján?

Termékszavatossági    igényként    Ön    kizárólag    a    hibás    termék    kijavítását    vagy kicserélését kérheti.

Milyen  esetben  minősül  a  termék  hibásnak?

A  termék  hibás,  ha  a  forgalomba  hozatalakor  hatályos  minőségi  követelményeknek nem   felel   meg   vagy   ha   nem   rendelkezik   a   gyártó   által   adott   leírásban   szereplő tulajdonságokkal.

Milyen  határidőben  érvényesítheti  Ön  termékszavatossági  igényét?

Ön    termékszavatossági    igényét    a    termék    gyártó    általi    forgalomba    hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel  szemben  és  milyen  egyéb  feltétellel  érvényesítheti  termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági    igényét    csakis    az    ingó    dolog    gyártójával/forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Önnek kell bizonyítania a termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén.

Milyen       esetben       mentesül       a       gyártó/forgalmazó       termékszavatossági kötelezettsége  alól?

A   gyártó/forgalmazó   kizárólag   akkor   mentesül   termékszavatossági   kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • A hiba    a    tudomány    és    technika    állása    szerint    a    forgalomba    hozatal időpontjában nem volt felismerhető
 • A termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered
 • A terméket    nem    üzleti    tevékenysége    körében    gyártotta,    illetve    hozta

forgalomba

A gyártónak/forgalmazónak a mentesüléshez elegendő 1 okot bizonyítania.

Kérjük,    vegye    figyelembe,    hogy    ugyanazon    hiba    miatt    kellékszavatossági    és termékszavatossági       igényt       egyszerre,       párhuzamosan       nem       érvényesíthet. Termékszavatossági   igény   eredményes   érvényesítése   esetén   azonban   a   kicserélt termékre/kijavított  részre  vonatkozóan  érvényesítheti  kellékszavatossági  igényét  a gyártóval szemben.

Jótállás:

Milyen  esetben  élhet  Ön  jótállási  jogával?

Hibás  teljesítés  fennállása  esetén  a  tartós  fogyasztási  cikkekre  vonatkozó  kötelező jótállásról   szóló   151/2003.   (IX.   22.)   Korm.   rendelet  alapján   Cégünk   jótállásra köteles.

Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását a tartós fogyasztási cikkek, mint a műszaki cikkek, gépek, szerszámok esetén, melyek vételára meghaladja a 10.000 Ft-ot.

Milyen  jogok  és  milyen  határidőn  belül  illetik  meg  Önt  a  jótállás  alapján?

A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.  rendelet  meghatározza  a  kötelező  jótállás  eseteit.  Az  ezen  kívül  eső  termékek esetén  Cégünk  nem  vállal  jótállást.  Jótállási  igényt  a  jótállási  határidőn  belül  lehet érvényesíteni.   Ha   a   jótállásra   kötelezett   kötelezettségének   a   jogosult   felhívására megfelelő  határidőn  belül  nem  tesz  eleget,  a  jótállási  igény  a  felhívásban  kijelölt határidő  elteltétől  számított  3  hónapon  belül  akkor  is  érvényesíthető  bíróság  előtt, ha  a  jótállási  idő  már  lejárt.  E  határidő  elmulasztása  jogvesztéssel  jár.  A  jótállási igény érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat szükséges    alkalmazni.    A    jótállás    időtartama    1    év.    E    határidő    elmulasztása jogvesztéssel  jár.  A  jótállási  határidő  a  fogyasztási  cikk  Fogyasztó  részére  történő átadása vagy az üzembe helyezés (amennyiben Cégünk végzi), napjával kezdődik. Az éven túli jótállással kapcsolatos ügyekben, kérjük, forduljon a gyártóhoz!

Mi  a  jótállás  és  más  szavatossági  jogok  viszonya?

A jótállás a szavatossági jogok (termék, illetve kellékszavatosság) mellett érvényesül. A  szavatossági  jogok  és  a  jótállás  közti  különbség,  hogy  jótállás  esetén  kedvezőbb  a Fogyasztó számára a bizonyítási teher.

A   151/2003   Korm.   Rendelet   szerinti   kötelező   jótállás   hatálya   alá   eső,   rögzített bekötésű,    illetőleg    10    kg-nál    nehezebb    vagy    tömegközlekedési    eszközön    kézi csomagként   nem   szállítható   fogyasztási   cikket    –   a   járművek   kivételével   –   az üzemeltetés  helyén  szükséges  megjavítani.  Ha  a  javítás  az  üzemeltetési  helyen  nem elvégezhető, a le- és felszerelésről, továbbá az el- és visszaszállításról a javítószolgálat gondoskodik.

Cégünk    vállalása    a    kötelező    jótállás    időtartamán    belül    nem    tartalmazhat    a Fogyasztóra  nézve  hátrányosabb  feltételeket,  mint  amit  a  kötelező  jótállás  szabályai biztosítanak.   Ennek   lejárta   (1   év)   után   az   önkéntes   jótállás   feltételei   szabadon megszabhatók,  viszont  a  jótállás  ilyenkor  sem  érintheti  hátrányosan  a  Fogyasztó jogszabályból eredő (kellékszavatosságon alapuló) jogainak fennállását.

Három  munkanapon  belüli  csereigény:

Webáruházunkban  történt  vásárlás  esetén  megilleti  Önt  a  3  munkanapon  belüli termékcsere  joga.  3  munkanapon  belüli  csereigényt  a  151/2003.  (IX.  22.)  Korm. rendelet   hatálya   alá   tartozó   tartós   fogyasztási   cikkek   esetén   érvényesíthet,   mely szerint,   ha   3   munkanapon   belül   érvényesíti   csereigényét,   Cégünknek   úgy   kell értelmeznie,  hogy  a  termék  eladáskor  már  hibás  volt  és  minden  további  nélkül  a terméket ki kell cserélnünk.

Mikor  mentesül  Cégünk  jótállási  kötelezettsége  alól?

Cégünk  jótállási  kötelezettsége  alól  kizárólag  akkor  mentesül,  ha  bizonyítja,  hogy  a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Kérjük,  vegye  figyelembe,  hogy  ugyanazon  hiba  miatt  kellékszavatossági  és  jótállási igényt,  illetve  termékszavatossági  és  jótállási  igényt  egyszerre,  párhuzamosan  nem érvényesíthet.  A  jótállásból  fakadó  jogok  a  szavatossági jogosultságoktól  függetlenül megilletik Önt.

Elállási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: NETT FESTÉKHÁZ Kft,  2234 Maglód, Luther Márton utca 36.info@hellobaou.hu, +36 29 325 848

Alulírott kijelentem hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az Áru(k) adásvételére:

Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) cme:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén):

Dátum:  

Shopping Cart
Scroll to Top